Location: Vietnam

Lap dat he thong ro cong nghiẹp

Công nghệ RO là một công nghệ lọc nước sử dụng màng lọc với các khe lọc có kích thước 0.0001 micro mét, ngoài việc lọc các chất rắn, ion... Read More

Theo Điều 6 Luật bảo hiểm tiền gửi quy định về việc tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau: 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... Read More

Bảo hiểm tiền gửi hiện nay là đơn vị của Ngân hàng Nhà nước, như các nước phát triển đã làm như vậy. Việc xử lý, chia sẻ thông tin,... Read More

Ngân hàng có quyền được phá sản, và việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người gửi tiền. Vì thế, Luật bảo hiểm tiền gửi 2012 yêu cầu... Read More

1. Bảo hiểm tiền gửi là gì? Theo khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về bảo hiểm tiền gửi, nội dung cụ thể như sau: “Bảo... Read More

Theo Điều 18 Luật bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về các loại tiền được bảo hiểm như sau: Loại tiền được bảo hiểm là loại tiền được gửi bằng... Read More

Vào năm 2020, đã có hơn 70% người mua tham gia lựa chọn loại bảo hiểm có kỳ hạn này, loại bảo hiểm này cũng có mức ổn. Bảo hiểm nhân... Read More

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của một công ty bảo hiểm, được tạo nên với nhiều quyền lợi, điều khoản khác nhau để... Read More

Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm nhân thọ là tỷ lệ khoản chi phí mà công ty/doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả trực tiếp cho các đại lý hoặc... Read More

Mức trả bảo hiểm tiền gửi hiện nay Theo Quyết định 32/2021/QĐ-TTg mà Phú Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quy định về hạn mức bảo hiểm tiền... Read More